Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Μάντσεστερ-Βοστώνης

Rent car in Manchester–Boston Regional Airport and you can discover the wonders of ‘The Granite State’! Take a drive to uncover some stunning natural attractions like Amoskeag Falls and Lake Massabesic. Start your New Hampshire exploration with ease by embarking on an exciting road trip today.

From the majestic views atop Mount Monadnock to discovering the stunning Flume Gorge ravine, it’s easy to see why New Hampshire is a popular destination. And if you’re looking for some city life, explore Concord—the lively capital of NH located only 30 minutes from Manchester. For an even bigger adventure head on over to Boston in Massachusetts and indulge in its historic charm!

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

If you’re looking for transportation in the Manchester-Boston area, why not consider reserving a Manchester airport car rental? Whether it’s an elegant cabriolet or sedan ideal for shorter excursions -or if your family requires something with more space, opt for one of our spacious SUVs.

Make the most of your next trip to Manchester-Boston Regional Airport and choose Rentcars.buzz for a car rental. Prepare yourself to explore all the breathtaking sights that New England has to offer!

About Manchester–Boston Regional Airport

Manchester–Boston Regional Airport (MHT) is a public airport located in Manchester, New Hampshire, serving the Greater Boston area. It is the fourth busiest airport in New England and offers a convenient alternative to Logan International Airport in Boston. The airport serves over 2 million passengers annually with non-stop flights to more than 20 destinations across the United States, including New York, Washington D.C., Orlando, and Chicago.

The airport has a single terminal building with two levels, providing a variety of services and amenities for passengers. There are several restaurants, cafes, and shops, as well as a duty-free store for international travelers. MHT also offers free Wi-Fi access throughout the terminal and charging stations for electronic devices. For travelers with disabilities, the airport provides wheelchair assistance, accessible parking, and other accommodations.

Manchester–Boston Regional Airport is served by major airlines such as American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines, and United Airlines. It also has a strong presence of low-cost carriers like Allegiant Air, Frontier Airlines, and Spirit Airlines. The airport offers several parking options, including a parking garage, surface lots, and valet parking. Passengers can also take advantage of convenient ground transportation options, such as rental cars, taxis, ride-sharing services, and shuttle buses.

Overall, Manchester–Boston Regional Airport is a reliable and efficient airport option for travelers to and from the Greater Boston area. Its convenient location, diverse flight options, and array of services and amenities make it an excellent choice for both business and leisure travelers. With ongoing investments in infrastructure and technology, MHT is poised to continue to grow and meet the needs of its passengers in the future.

Benefits of car renting in Manchester–Boston Regional Airport

Exploring Manchester, New Hampshire and its environs is only made easier when you rent a car! At the nearby Manchester–Boston Regional Airport, an array of popular rental companies—including Rentcars.buzz, Alamo, Avis, Budget, Enterprise Hertz National and Thrifty—are available to make your journey more comfortable and convenient. Not to mention cost-effective as well! Renting a vehicle opens up so many possibilities for discovering what makes this unique region special.

One of the primary benefits of car renting at Manchester–Boston Regional Airport is convenience. Travelers can easily rent a car right at the airport terminal, eliminating the need to find transportation to and from off-site rental locations. This can save time and hassle, particularly for those with tight schedules or a lot of luggage.

Another benefit of car renting at the airport is flexibility. With a rented car, travelers have the freedom to explore the city and its surroundings at their own pace. They can visit nearby attractions, such as the Currier Museum of Art, the Millyard Museum, and the Palace Theatre, without having to rely on public transportation or costly taxis. A Manchester car rental also allows travelers to make spontaneous stops along the way and create their own itinerary.

Car renting at Manchester–Boston Regional Airport can also be cost-effective. Rental companies often offer competitive rates and various discounts, particularly for those who book in advance. Car hire Manchester airport can also be more cost-effective than using other transportation options, especially if traveling with a group or for an extended period. Additionally, rented cars typically come with unlimited mileage, allowing travelers to explore the surrounding areas without worrying about additional fees.

In conclusion, car renting at Manchester–Boston Regional Airport is a convenient, flexible, and cost-effective option for travelers looking to explore the area. With several rental companies to choose from, travelers can find a mht airport car rental that suits their needs and budget. By renting a car, travelers can make the most of their time in Manchester and the surrounding areas, with the freedom to explore at their own pace.

Types of Car Can I Rent in Manchester–Boston Regional Airport

Whether you’re looking for a more economical ride or an opulent car, Manchester–Boston Regional Airport offers an extensive selection of rental options to suit your unique needs. The car rental companies at the airport provide vehicles such as economy cars, luxury sedans, SUVs and vans so that no traveler is left without their ideal vehicle! Here are some examples of the most frequently rented automobiles available:

Economy Cars: Economy cars are the most affordable rental car option, making them popular among budget-conscious travelers. These cars are compact and fuel-efficient, making them ideal for solo travelers or small groups who want to save money on gas. Economy cars usually seat up to four people and have limited luggage space.

Mid-Size Cars: Mid-size cars are a popular choice for families and small groups. These cars are larger than economy cars, offering more legroom and luggage space. They are also more comfortable to drive for longer distances. Mid-size cars usually seat up to five people and have enough trunk space for up to three suitcases.

SUVs: SUVs are a versatile rental car option, suitable for a variety of purposes. They are ideal for families, groups, and travelers who need more space for luggage or equipment. SUVs offer a higher driving position, making them easier to navigate through rough terrain or inclement weather. They usually seat up to seven people and have ample trunk space.

Luxury Cars: For those who want to travel in style, Manchester–Boston Regional Airport offers several luxury car rental options. Luxury cars are high-end vehicles that offer top-of-the-line features, such as leather seats, premium sound systems, and advanced safety technology. Luxury cars are ideal for special occasions, business trips, or anyone who wants to make a statement.

Finally, Manchester–Boston Regional Airport offers a myriad of rental car options that are sure to meet the needs and preferences of each traveler. From economy cars to mid-size vehicles, SUVs, or luxury models – there is something for every budget! By renting one from the airport you’re granted with convenience and flexibility; allowing yourself the freedom to explore Manchester and its nearby areas at your own leisurely pace.

How Much Does it Cost to Rent a Car in Manchester–Boston Regional Airport

If you’re looking to rent a car at Manchester–Boston Regional Airport, costs vary substantially according to the type of vehicle desired. Economy cars generally range from $30 – 60 per day, mid-size vehicles hover around $35 – 70 daily, SUVs can cost anywhere from$50 – 100 each day and luxury cars top off at an average of $100-$200 every 24 hours. It is essential to bear in mind that these prices are prone to fluctuate according to demand and availability.

In addition to the daily rental cost, there may be additional fees and taxes to consider. Common fees include airport fees, rental insurance, and fuel charges. Some rental companies also charge fees for additional drivers or for returning the car to a different location. It is essential to read the rental agreement carefully and ask about any additional fees before finalizing the rental.

One way to save money on car rentals at Manchester–Boston Regional Airport is to book in advance. Rental companies often offer discounts for bookings made weeks or even months ahead of time. Another way to save money is to compare rates from different rental companies to find the best deal. Travelers can use online rental comparison websites or check with individual rental companies for current promotions and discounts.

Overall, renting a car at Manchester–Boston Regional Airport is a cost-effective way to explore the area at your own pace. With various rental options available, travelers can find a rental car that suits their budget and preferences. By doing research, booking in advance, and comparing rates, travelers can save money on their rental and make the most of their time in Manchester and its surroundings.

What are cheap cars rental at Manchester–Boston Regional Airport

Manchester-Boston Regional Airport is a popular transportation hub located in the southern part of New Hampshire. If you’re flying into this airport and looking to rent a car, there are a variety of cheap car rental options available to you. Many of the major car rental companies operate out of this airport, so you’ll have a lot of choices when it comes to finding the best deal on a rental car.

One of the best ways to find a cheap car rental at Manchester-Boston Regional Airport is to book in advance. By reserving your rental car ahead of time, you can often take advantage of early bird rates and other special deals. Additionally, booking in advance gives you a chance to compare prices across different rental companies, so you can find the best deal for your needs and budget.

Another way to save money on your cheap car hire Manchester airport is to look for special promotions and discounts. Many car rental companies offer promotional codes or other special deals that can help you save on your rental costs. You can often find these codes online, so be sure to do a quick search before you book your rental car.

Finally, be sure to compare rates across different rental companies to find the cheapest possible option. While some companies may offer lower base rates, they may also charge additional fees for things like insurance or additional drivers. By comparing rates across multiple companies, you can find the best overall deal on your rental car and keep your transportation costs as low as possible.

What are luxury cars rental at Manchester–Boston Regional Airport

If you’re seeking to make a statement while visiting Manchester-Boston Regional Airport, why not rent a luxurious car? The airport offers an array of top-of-the line rental options with several different models of luxury vehicles. Whether it’s the sleekness and power of a sports car or the roominess and convenience of an SUV that catches your eye, there is sure to be one for you among their selection!

Ένα από τα οφέλη του luxury car rental Manchester  is the level of comfort and convenience they offer. Many luxury cars come equipped with advanced technology, such as built-in GPS and entertainment systems, that can make your journey more enjoyable. Additionally, many luxury cars have top-of-the-line safety features, which can provide added peace of mind while you’re on the road.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του luxury car hire Manchester at the airport is the level of service you can expect from the rental companies. Luxury car rental companies often offer personalized service and attention to detail, ensuring that your rental experience is as seamless and enjoyable as possible. They may also provide additional amenities, such as a chauffeur service or 24-hour roadside assistance, to make your trip even more stress-free.

Of course, luxury car rentals do come with a higher price tag than standard rentals, so it’s important to factor in the cost when making your decision. However, if you’re looking for a truly memorable and luxurious travel experience, renting a high-end vehicle may be well worth the investment. With a luxury car hire Manchester airport, you’ll be able to make a statement and travel in style, all while enjoying the many amenities and conveniences that come with these top-of-the-line vehicles.

What are exotic cars rental at Manchester–Boston Regional Airport

Exotic car rental Manchester is a popular choice for those who want to experience luxury and thrill while traveling. Exotic cars are high-performance vehicles that are not commonly seen on the roads, making them a rare and exciting sight. These cars are typically sports cars, supercars, or luxury vehicles that offer a unique driving experience. Some popular exotic cars that can be rented at Manchester-Boston Regional Airport include Lamborghinis, Ferraris, and Aston Martins.

Renting an exotic car at Manchester-Boston Regional Airport is a great way to make a statement and impress others. These cars are often associated with wealth and status, so driving one can make you feel like a celebrity or VIP. Whether you are attending a special event or just want to experience the thrill of driving a high-performance vehicle, an exotic car rental can make your trip more memorable.

Exotic car rental at Manchester-Boston Regional Airport is also a popular choice for business travelers who want to make a good impression on clients or colleagues. Arriving in a luxury car can help you stand out and demonstrate your success and professionalism. Additionally, many exotic cars are equipped with advanced features and technology, making them a great choice for those who value comfort and convenience.

Overall, exotic car rental at Manchester-Boston Regional Airport is a unique and exciting way to enhance your travel experience. Whether you are a car enthusiast, business traveler, or just looking to make a statement, renting an exotic car can make your trip more memorable and enjoyable.

What I need to rent a car at Manchester–Boston Regional Airport

Renting a car at Manchester-Boston Regional Airport is a convenient and practical way to explore the area. To rent a car at the airport, you will need a few things. Firstly, you will need a valid driver’s license. Your driver’s license must be valid and in good standing. It is important to note that international driver’s licenses are also accepted, but you should confirm this with your rental car company in advance.

Secondly, you will need a valid credit card. Most rental car companies require a credit card to be presented at the time of rental. The credit card should be in the name of the person renting the car and must have enough available credit to cover the rental charges, as well as any additional charges that may be incurred, such as fuel or optional insurance.

Thirdly, you will need to be at least 21 years old to rent a car in the United States. Some rental car companies may have specific age requirements or additional fees for drivers under the age of 25, so it is important to confirm this with your rental car company in advance.

Finally, you will need to make a reservation in advance. This can be done online or over the phone with your preferred rental car company. It is important to reserve a car in advance to ensure availability and to secure the best possible rate.

Overall, to rent a car at Manchester-Boston Regional Airport, you will need a valid driver’s license, a valid credit card, to be at least 21 years old, and to make a reservation in advance.

Driving laws in Manchester

Driving in Manchester, like in any other city, requires a good understanding of the local driving laws. Some of the laws that drivers should be aware of include speed limits, traffic signals, seatbelt and child seat laws, and DUI laws.

Speed limits in Manchester are generally posted and enforced with speed cameras. The speed limit on most urban roads is 30 miles per hour, while on motorways and highways, the speed limit is usually 70 miles per hour. It is important to obey these speed limits to ensure safety and avoid traffic fines.

Traffic signals in Manchester are similar to those in other cities around the world. Drivers should obey all traffic signals, including traffic lights, stop signs, and yield signs. It is also important to be aware of pedestrian crossings and to yield to pedestrians when necessary.

Seatbelt and child seat laws are strictly enforced in Manchester. All drivers and passengers must wear a seatbelt while in the car, and children under the age of 12 must be secured in a child seat appropriate for their age and weight. Failure to comply with these laws can result in heavy fines.

Finally, driving under the influence (DUI) laws are taken very seriously in Manchester. The legal limit for blood alcohol concentration (BAC) is 0.08%, and drivers found to be driving under the influence can face heavy fines, license suspension, and even imprisonment. It is always best to designate a sober driver or use public transportation when planning a night out.

Overall, driving in Manchester requires a good understanding of the local driving laws. By obeying speed limits, traffic signals, seatbelt and child seat laws, and DUI laws, drivers can ensure safety and avoid traffic fines while enjoying the city’s many attractions.

Driving In And Around Manchester

Parking In Manchester

  • Located in the heart of Manchester’s city center, Victory Parking Garage (03101) provides convenient access to all that Downtown has to offer. We have a vast selection of parking options available, ranging from hourly and daily rates, as well as monthly plans. With such an abundance of spots always at your disposal, you’re sure to find something suitable for any occasion!
  • Hartnett Lot (03101), only a short stroll away from downtown Manchester and the sought-after SEE Science Center, boasts over 200 vacant parking spots! In just 10 minutes you can be in the heart of town, or 15 minutes to explore the interactive displays at this educational center.

The Pearl Street Parking Lot (03104) is conveniently located within a ten-minute stroll of the renowned Currier Museum of Art, and offers an impressive 322 parking spaces.

Key Roads In Manchester

  • Take a 180-mile journey on Interstate 93 (I-93) to explore the beauty of New England, connecting Manchester with cities like Boston and Vermont. Drive south for bustling Boston or head north towards majestic Mt Lafayette. With I-93, let your adventures unfold!
  • Interstate 293 (I-293) winds through 11 miles of Manchester, granting guests easy access to the airport and nearby attractions such as Mall of New Hampshire and McIntyre Ski Area. Meanwhile, travelers journeying along US Route 3 (US 3) may tour the picturesque east coast landscape from Boston all the way up to Quebec while passing by Manchester with stops in Lowell southbound or Concord northward.

How to get from Manchester to Boston

  1. An hour’s drive will bring you right to the heart of stunning, historical Boston from Manchester:
  2. Start by leaving the car rental parking lot at the airport and taking I-293. When it meets with I-93, keep heading south until John F Fitzgerald Surface Rd appears; then take Exit 24.

How to get from Manchester to Concord

For an approximate 30 minute ride, venture along I-93 North from Manchester and explore Concord – the capital of New Hampshire! Please be mindful that this highway has tolls. Drive approximately 25 miles to arrive at your destination.

A Quick Guide To Manchester

Best Hotels In Manchester

Residence Inn by Marriott Manchester Downtown

40 Lake Ave, NH, 03101

Step into a world of luxury at the Residence Inn in downtown Manchester. Boasting modern and elegant decor with a rustic twist, you’ll find plenty to do or just relax in your room featuring muted colors and plush beds. Take advantage of the 24/7 fitness center, cool off with a dip in the indoor pool, and enjoy an unforgettable stay here!

Homewood Suites by Hilton Manchester Airport

1000 Perimeter Road, NH, 03103

Homewood Suites offer the most comfortable stay, whether you’re visiting for an extended period or a short visit. With suites close to the airport and featuring kitchens, seating areas, and 27-inch TVs, this cozy hotel provides all of your favorite amenities for unforgettable vacations or business trips!

Atkinson Resort and Country Club

85 Country Club Drive, Atkinson, NH, 03811

Escape the buzz of the Manchester-Boston Regional Airport and just a brief half hour away lies the peaceful oasis of Atkinson. Home to an award-winning 18 hole golf course, savory restaurant fare, and 16 cozy bedrooms – explore this modern country paradise! Sharpen your golf skills or sit back with friends while indulging in some true comfort food. Whether you’re here for leisure or business, Atkinson is sure to delight!

Best Restaurants In Manchester

Hanover Street Chophouse

149 Hanover Street, Manchester, NH, 03101

For a delightful evening and some of the tastiest steaks in New Hampshire, make your way to Hanover Street Chophouse. As you relax amid an atmosphere featuring piano tunes and plush leather furnishings, indulge in cheesy bacon-wrapped scallops or savory filet mignon cooked precisely as you prefer it.

Republic

969 Elm Street, NH, 03101

Step into Republic and you’ll be enveloped by the aromas of farm-fresh ingredients and Mediterranean fare. We work with 75 artisan producers and farmers in order to source our ingredients locally, ensuring that every bite is as fresh as can be. Dig your fork into fall-off-the-bone chicken cooked with aromatic spices or a succulent sea bass served alongside fluffy Yukon potatoes for the perfect dining experience!

Copper Door

15 Leavy Drive, Bedford, NH, 03110

Located just ten minutes from the heart of Manchester, this trendy seasonal restaurant awaits. Step through its shimmering copper door and discover a delightful space complete with exposed beams and soaring ceilings. Indulge in mouthwatering beef tenderloin, cedar planked salmon or if you’re looking for something less filling, savor their comforting chicken and waffles!

Best Attractions In Manchester

McIntyre Ski Area

50 Chalet Court, Manchester, NH, 03104

Whether you’re a seasoned skier or a novice, this ski resort has something for everyone! Situated just 15 minutes from the airport with more than 200 feet of vertical terrain, it’s no wonder why over 40,000 lessons are taught here each year. From thrilling blue slopes to expertly-crafted ski classes, there’s truly something special waiting around every corner – so come take advantage of everything that this amazing mountain has to offer!

Currier Museum of Art

150 Ash Street, Manchester, NH, 03104

Experience Manchester’s culture in the magnificent Currier Museum of Art, situated at the center of Downtown. Amble through spacious galleries to explore an eclectic collection of American and European artworks, photographs, and antiquated sculptures. With a continuously changing list of events taking place here, there is always something new and exciting on offer!

The Zimmerman House

150 Ash Street, Manchester, NH, 03104

Nestled in close proximity to the Currier Museum of Art, the Zimmerman House is a delightful landmark constructed by renowned architect Frank Lloyd Wright back in 1951. During your guided tour of this unique home, you’ll be able to explore its quirky features and also marvel at the Zimmermans’ personal collection of art and sculptures!

FAQs about car rent in Manchester

What rental car companies are available at Manchester-Boston Regional Airport?

Several rental car companies are available at Manchester-Boston Regional Airport, including Rentcars.buzz, Avis, Budget, Enterprise, Hertz, and National.

What is the minimum age to rent a car in Manchester?

The minimum age to rent a car in Manchester is typically 21 years old. However, some rental car companies may have specific age requirements or additional fees for drivers under the age of 25, so it is important to confirm this with your rental car company in advance.

Is insurance required when renting a car in Manchester?

Most rental car companies require insurance to be purchased at the time of rental. However, some credit cards and personal car insurance policies may provide coverage for rental cars. It is important to check with your credit card company or insurance provider to confirm your coverage before renting a car.

Can I rent a car without a credit card in Manchester?

Most rental car companies require a credit card to be presented at the time of rental. However, some companies may accept debit cards or cash deposits. It is important to confirm this with your rental car company in advance.

Can my Manchester airport car rental return to a different location than where I picked it up in Manchester?

Yes, most rental car companies offer one-way rentals, allowing you to pick up your rental car at one location and return it to another. However, additional fees may apply, so it is important to confirm this with your rental car company in advance.

What happens if I return my rental car late in Manchester?

If you return your rental car late, you may be charged additional fees or penalties. It is important to confirm the rental car company’s policy on late returns before renting a car.

Can I add an additional driver to my rental car in Manchester?

Yes, most rental car companies allow additional drivers to be added to the rental agreement for an additional fee. It is important to confirm this with your rental car company in advance.

 

Ενοικίαση αυτοκινήτου στη Μάλαγα

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο της Μάλαγα

Ένα από τα πλεονεκτήματα της ενοικίασης αυτοκινήτου από το Rentcars.buzz στο αεροδρόμιο της Μάλαγα είναι η άνεση που παρέχει. Μπορείτε να κλείσετε το αυτοκίνητό σας online εκ των προτέρων και να το παραλάβετε το συντομότερο…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Σολτ Λέικ Σίτι

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Salt Lake City

Με την εκτεταμένη συλλογή οχημάτων μας, θα βρίσκετε πάντα το ιδανικό αεροδρόμιο ενοικίασης αυτοκινήτων SLC για κάθε ταξίδι. Κατακτήστε το οδοντωτό ορεινό έδαφος της Γιούτα με ένα αξιόπιστο SUV και απολαύστε ένα…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Γκάτγουικ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Gatwick

Η ενοικίαση αυτοκινήτου στο βόρειο τερματικό του αεροδρομίου Gatwick μέσω του Rentcars.buzz μπορεί επίσης να είναι μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για όσους έχουν προϋπολογισμό. Ο ιστότοπος παρέχει διάφορες εκπτώσεις και προσφορές που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να εξοικονομήσουν χρήματα.…