Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο Milwaukee Mitchell

Get instant access to the amazing city of Milwaukee, situated on Lake Michigan’s beautiful shores, by renting a car at Mitchell International Airport. Wisconsin has never been cooler!

Experiencing Milwaukee, renowned for its baseball and breweries, has never been so easy—with the Harley-Davidson Museum just a stone’s throw away from the airport! In no time at all (15 minutes or less!) you can be exploring this extraordinary city.

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

Discover new destinations with a Milwaukee airport car rental! In less than 40 minutes, you can explore the vast beauty of Illinois. Venture further north to Minnesota in just three hours or go west and discover Wisconsin cities like Madison, Oshkosh, and Green Bay – all reachable within two hours. Even Chicago is only an hour and a half away!

At Milwaukee airport, you can find the perfect rental cars Milwaukee international airport no matter what your priority is – power, space or style. With so many options of shapes and sizes available, you’ll be sure to get a vehicle that best suits your needs!

Ready to explore all the wonders of America’s Dairyland? Reserve a car rental from Hertz at Milwaukee Mitchell International Airport (MKE) and get your business trip, city break or family vacation off to an amazing start!

About Milwaukee Mitchell International Airport

Milwaukee Mitchell International Airport is a major airport located in the city of Milwaukee, Wisconsin, in the United States. It is the largest airport in Wisconsin and serves the Milwaukee metropolitan area. The airport is named after General Billy Mitchell, a pioneer of military aviation in the United States. Milwaukee Mitchell International Airport has two runways and serves as a hub for Southwest Airlines.

The airport has a variety of amenities and services for travelers. There are several restaurants, cafes, and bars to choose from, as well as shops and duty-free stores. The airport also has free Wi-Fi throughout the terminal, charging stations, and a business center with printing and copying services. Travelers can also relax in one of the airport’s two lounges, which offer comfortable seating, snacks, and drinks.

Milwaukee Mitchell International Airport offers non-stop flights to many destinations across the United States and Canada. Some of the airlines that operate out of the airport include American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, and United Airlines. International destinations served by the airport include Cancun, Montego Bay, and Toronto.

The airport has a variety of ground transportation options for travelers, including rental cars, taxis, ride-sharing services, and shuttle buses. The airport is located just 10 miles from downtown Milwaukee, so it is easy to get to and from the airport by car or public transportation. The airport also has a parking garage and surface lots for travelers who need to park their rental cars near Milwaukee airport. Milwaukee Mitchell International Airport is committed to sustainability and has implemented several initiatives to reduce its environmental impact. The airport has installed energy-efficient lighting, heating, and cooling systems, and has implemented recycling programs throughout the terminal. The airport also uses alternative fuels for its shuttle buses and has a program to reduce aircraft noise in nearby communities.

In conclusion, Milwaukee Mitchell International Airport is a modern and convenient airport that offers a variety of services and amenities for travelers. With non-stop flights to many destinations across the United States and Canada, as well as several international destinations, the airport is a popular choice for both business and leisure travelers. The airport’s commitment to sustainability and its variety of ground transportation options make it a great choice for travelers visiting the Milwaukee area.

Benefits of car renting in Milwaukee Mitchell International Airport

Renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport can be an excellent way to explore the city and its surrounding areas. It offers several benefits to travelers that other modes of transportation may not. One of the primary advantages of renting a car at the airport is convenience. Once you arrive, you can simply pick up your car rental General Mitchell airport and head to your destination without worrying about finding other modes of transportation.

Flexibility is another benefit of renting a car. You have control over your itinerary and can explore at your own pace. This is particularly advantageous if you’re interested in visiting remote areas or want to make several stops during your trip. It also eliminates the need to plan around public transportation schedules, which can be restrictive.

Renting a car can also be cost-effective. The cost of renting a car is usually less than using taxis or ride-sharing services over several days. It can also be a good option if you’re traveling with a group or have a lot of luggage. You won’t have to worry about fitting everything into a small vehicle, as rental cars usually offer more space.

Comfort is another advantage of renting a car. You can adjust the temperature, and the seats to your liking. Additionally, rental cars usually have amenities like GPS systems and entertainment systems, which can make your trip more enjoyable.

Υπάρχουν αρκετές car rental Milwaukee wi airport companies at Milwaukee Mitchell International Airport that offer 24-hour car rental services. This is particularly helpful for travelers who arrive late at night or need to return their rental car outside of regular business hours. With 24-hour car rental, you can have the flexibility to pick up or drop off your rental car at any time, ensuring a stress-free travel experience. It’s important to confirm with the rental car company beforehand to ensure that their 24-hour rental service is available and to understand their specific policies and procedures.

Finally, renting a car gives you access to remote areas that are not accessible by public transportation. If you’re interested in exploring the natural beauty of the region, renting a car is the best option. You can easily access these areas and enjoy the scenery without worrying about transportation.

In conclusion, renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport offers several benefits to travelers. It is a convenient, flexible, cost-effective, and comfortable way to explore the city and its surrounding areas. If you’re planning a trip to Milwaukee, renting a car is a great option to consider.

Types of Car Can I Rent in Milwaukee Mitchell International Airport

Milwaukee Mitchell International Airport provides a variety of rental cars for visitors to choose from. These car types include economy cars, compact cars, mid-size cars, full-size cars, and SUVs. Visitors can choose the car that best suits their needs and budget.

Economy and budget rental Milwaukee airport cars are small and fuel-efficient, making them an affordable option for solo travelers or couples. They are ideal for short trips within the city or for those who want to save money on transportation costs.

Compact cars are slightly larger than economy cars and offer more space and comfort. They are suitable for small families or groups of friends who want a more spacious vehicle but still want to save money on rental costs. They are ideal for city driving or for shorter trips.

Mid-size cars offer more space and comfort than compact cars and are ideal for families or groups of friends who want a comfortable ride. They are also a good option for longer trips where comfort is essential. They offer ample space for passengers and luggage.

Full-size cheap car rentals Milwaukee airport is larger and more luxurious than mid-size cars. They offer more space and luxury and are ideal for families or groups of friends who want a spacious and comfortable ride. They are also suitable for business travelers who want a more luxurious vehicle for their trip.

SUVs are large, spacious vehicles that are ideal for families or groups of friends who want to explore the city and its surrounding areas. They offer ample space for passengers and luggage, making them perfect for longer trips. They are also suitable for outdoor activities or for those who need to transport equipment.

In conclusion, Milwaukee Mitchell International Airport provides a variety of rental cars to suit different needs and budgets. From economy cars to SUVs, there is a rental car to fit every group size and preference. Visitors can choose the thrifty car rental Milwaukee airport that best suits their needs and explore Milwaukee and its surrounding areas in comfort and style.

How Much Does it Cost to Rent a Car at Milwaukee Mitchell International Airport

The cost of renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport varies depending on several factors. These factors include the type of car, the rental period, and the rental company. Here are some things to keep in mind when considering the cost of renting a car at the airport.

The type of car you choose will affect the rental cost. Economy cars are typically the cheapest option, while full-size cars and SUVs are more expensive. However, it’s important to consider the number of passengers and amount of luggage you have, as you may need a larger car for comfort and convenience.

The rental period also affects the rental cost. Renting a car for a longer period usually results in a lower daily rate. It’s important to consider how long you will need the rental car when comparing prices between rental companies.

Another factor that affects the rental cost is the rental company. Different rental companies have different pricing policies and offer different types of discounts. It’s important to compare prices between rental companies to find the best deal.

In addition to the base rental cost, there may be additional fees to consider. These fees can include airport surcharges, taxes, and insurance fees. It’s important to read the rental agreement carefully and ask about any additional fees before signing.

To give an idea of the cost, economy cars can range from $25-$40 per day, while mid-size cars can range from $30-$50 per day. Full-size cars and SUVs can range from $50-$80 per day. However, prices can vary depending on the rental company and rental period.

In conclusion, the cost of renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport depends on several factors, including the type of car, rental period, rental company, and additional fees. It’s important to consider all of these factors when comparing prices and finding the best deal. With a little research and planning, visitors can find an affordable rental car to explore Milwaukee and its surrounding areas.

What are cheap cars rental at Milwaukee Mitchell International Airport

Milwaukee Mitchell International Airport offers a variety of rental car options, including some affordable and cheap options for visitors. Here are some of the cheap car rental options available at the airport.

Economy cars are the most affordable rental car option at Milwaukee Mitchell International Airport. These cars are small and fuel-efficient, making them an excellent choice for those on a budget. They are perfect for solo travelers or couples and are ideal for short trips within the city.

Compact cars are slightly larger than economy cars and offer more space and comfort. They are still an affordable rental car option and are suitable for small families or groups of friends who want a more spacious vehicle but still want to save money on rental costs. They are ideal for city driving or for shorter trips.

Αλλο budget car rental milwaukee airport option is the mid-size car. These cars offer more space and comfort than compact cars and are ideal for families or groups of friends who want a comfortable ride. They are also a good option for longer trips where comfort is essential. Despite being slightly more expensive than economy and compact cars, mid-size cars are still a budget-friendly option for those looking for more space and comfort.

One rental car company at Milwaukee Mitchell International Airport that offers affordable rental cars is Fox Rent A Car. This company offers a variety of car types, including economy cars, compact cars, and mid-size cars, at competitive prices. They also offer special discounts and promotions, making them a good option for those looking for a cheap rental car.

In conclusion, Milwaukee Mitchell International Airport offers several affordable rental car options for visitors. Economy cars, compact cars, and mid-size cars are all available at competitive prices. Visitors can also find good deals with rental car companies such as Fox Rent A Car. With these affordable options, visitors can explore Milwaukee and its surrounding areas without breaking the bank.

What are luxury cars rental at Milwaukee Mitchell International Airport

Το Rentcars.buzz προσφέρει μια σειρά από luxury car rental Milwaukee options for visitors who want to indulge in premium vehicles. Here are some of the luxury car rental options available at the airport.

One popular luxury rental car option is the BMW 7 Series. This vehicle offers comfort, style, and performance, making it a top choice for luxury car enthusiasts. The BMW 7 Series features advanced technology and sophisticated design, making it an ideal choice for business travelers or those looking for a premium driving experience.

Another luxury rental car option is the Mercedes-Benz S-Class. This vehicle is known for its superior performance, luxurious interior, and advanced technology. The Mercedes-Benz S-Class is perfect for those who want to make a statement while driving and are willing to pay a premium for a luxurious ride.

The Audi A8 is another luxury car rental option available at Milwaukee Mitchell International Airport. This vehicle features a sleek design, advanced technology, and superior performance, making it an excellent choice for those who want to experience a luxurious ride. The Audi A8 is perfect for business travelers or those who want to travel in style and comfort.

One rental car company at Milwaukee Mitchell International Airport that offers luxury rental cars is Avis. This company offers a range of luxury car options, including the BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class, and Audi A8, at competitive prices. They also offer special discounts and promotions, making them a good option for those looking for a luxury rental car.

In conclusion, Milwaukee Mitchell International Airport offers several luxury rental car options for visitors who want to indulge in premium vehicles. The BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class, and Audi A8 are some of the top Milwaukee airport luxury car rental options available at the airport. Visitors can also find good deals with rental car companies such as Avis. With these luxury options, visitors can experience a premium driving experience and make a statement while exploring Milwaukee and its surrounding areas.

What are exotic cars rental at Milwaukee Mitchell International Airport

Milwaukee Mitchell International Airport, located in Milwaukee, Wisconsin, offers a wide range of rental car options, including exotic cars. Exotic car rentals are high-end, luxury vehicles that provide an unforgettable driving experience. Exotic car rental Milwaukee is perfect for special occasions such as weddings, anniversaries, and birthday celebrations. With a variety of exotic cars available for rent at Milwaukee Mitchell International Airport, customers can choose their preferred vehicle and experience the thrill of driving a high-performance luxury car.

Exotic cars are typically sports cars with sleek designs and powerful engines. These vehicles are built for speed and performance, providing an exhilarating driving experience. At Milwaukee Mitchell International Airport, customers can rent exotic cars such as Lamborghini, Ferrari, Porsche, and more. These luxury vehicles come equipped with advanced features and technologies that enhance the driving experience. From advanced suspension systems to high-tech infotainment systems, exotic cars are designed to provide a one-of-a-kind driving experience.

Renting an exotic car at Milwaukee Mitchell International Airport is easy and convenient. Customers can make reservations online or in person at the rental car counters located in the airport terminal. Rental rates for exotic cars vary depending on the make and model of the vehicle, as well as the rental period. Customers can choose from hourly, daily, and weekly rental options to fit their specific needs and budget.

Exotic car rentals are not only for special occasions, but also for business and corporate events. Companies can rent exotic cars for business meetings, corporate events, or executive transportation. Exotic cars provide a unique and impressive way to travel and make a lasting impression on clients and colleagues. Milwaukee Mitchell International Airport offers corporate rental programs and discounts for businesses that rent exotic cars frequently.

In summary, renting an exotic car at Milwaukee Mitchell International Airport is an excellent way to experience the thrill of driving a high-performance luxury car. With a variety of exotic cars available for rent, customers can choose their preferred vehicle and enjoy the advanced features and technologies that come with it. Whether it’s for a special occasion, business event, or simply to enjoy a unique driving experience, renting an exotic car is a fantastic way to make a statement and create lasting memories.

What I need to rent a car at Milwaukee Mitchell International Airport

Renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport is a convenient way to explore the city and its surroundings. To rent a car at the airport, there are a few things you need to have and do before you can drive off with your rental vehicle.

Firstly, you need to have a valid driver’s license. The license must be issued by your home country and must be in English or accompanied by an official translation. If you are an international traveler, it’s important to check the specific requirements for your country of origin before traveling to the United States.

Secondly, you need a valid credit card. The credit card should be in the name of the primary driver and must have a sufficient credit limit to cover the cost of the rental and any additional charges. Debit cards may be accepted at some rental car companies, but it’s important to check with the company beforehand to avoid any surprises.

Thirdly, you need to be at least 21 years old to rent a car at Milwaukee Mitchell International Airport. However, some rental car companies may require you to be 25 years old or older to rent certain vehicles, such as luxury or high-performance cars.

Fourthly, it’s important to have adequate insurance coverage. You can either purchase insurance through the rental car company or use your personal car insurance. If you choose to use your personal insurance, it’s important to confirm with your insurance provider that your policy covers rental cars.

Finally, it’s important to make a reservation before arriving at the airport. You can make a reservation online or by calling the rental car company directly. Having a reservation ensures that the rental car company will have a car available for you upon your arrival and may also allow you to take advantage of special rates or discounts.

In conclusion, renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport is a straightforward process, but it’s important to have a valid driver’s license, credit card, insurance coverage, and be at least 21 years old. Making a reservation before arriving at the airport is also essential to ensure a smooth and stress-free rental experience.

Driving laws in Milwaukee

Milwaukee, Wisconsin has a set of driving laws and regulations that all drivers must abide by to ensure safety on the roads. Here are some of the most important driving laws in Milwaukee:

Firstly, the legal driving age in Milwaukee is 16 years old. However, there are restrictions for drivers under the age of 18. For example, during the first nine months of driving, new drivers must be accompanied by an adult in the vehicle at all times. Additionally, there are restrictions on the number of passengers that can be in the car with a driver under the age of 18.

Secondly, all drivers in Milwaukee are required to carry a valid driver’s license, registration, and proof of insurance while driving. Failure to carry these documents while driving can result in fines and penalties.

Thirdly, Milwaukee has a strict drunk driving policy. The legal blood alcohol content (BAC) limit for drivers in Milwaukee is 0.08%. Drivers caught driving under the influence can face heavy fines, license suspension, and even jail time.

Fourthly, Milwaukee has specific traffic laws, such as the requirement to stop at all stop signs and red lights, yield to pedestrians in crosswalks, and use turn signals when turning or changing lanes. Additionally, it’s important to note that Milwaukee has a hands-free law, which prohibits the use of handheld devices while driving.

Finally, Milwaukee also has laws regarding speeding and reckless driving. Speed limits must be followed at all times, and drivers who exceed the speed limit can be fined and have points added to their driving record. Reckless driving, which includes actions such as swerving, weaving in and out of traffic, and drag racing, can result in heavy fines, license suspension, and even jail time.

In conclusion, it’s important to be aware of the driving laws and regulations in Milwaukee to ensure safe and responsible driving. Following these laws can not only help prevent accidents but also avoid fines, penalties, and other legal consequences.

Driving In And Around Milwaukee

Parking In Milwaukee

  • Gas Light Garage (53202), conveniently located near popular attractions like the Betty Brinn Children’s Museum, Milwaukee Art Museum and Discovery World, is always open to serve your needs – 24 hour car rental Milwaukee airport, 7 days a week!
  • Historic Third Ward Parking (53202) is always open and ready for your convenience, situated near Milwaukee Pierhead Lighthouse (53202), the American Family Insurance Amphitheater (53202), and a plethora of eateries in the RiverWalk District (53212).
  • iParkit (53202) is available around the clock, making it ideal for guests of Marcus Performing Arts Center (53202), Wisconsin Center (53203) and Milwaukee School of Engineering’s events. Conveniently located nearby these attractions, visitors can look forward to seamless parking experiences without having to worry about limited opening hours or further commute times.

Key Roads In Milwaukee

  • Originating from the middle of Milwaukee, I-43 traverses south and then shifts west towards Rockford. Its northern course leads to Green Bay.
  • The I-794 provides a convenient passage from Marquette University (53233) and the Wisconsin Center (53203) in Milwaukee city center to the Historic Third Ward, Jones’ Island, and South Milwaukee.
  • Spanning 70 miles from Milwaukee to Madison, Interstate 94 is a major artery of the Midwest.

How to get from Milwaukee Mitchell International Airport to The Wisconsin Center

It’s a breeze to get from Milwaukee Mitchell International Airport (MKE) to The Wisconsin Center – all it takes is just 15 minutes. After exiting the car rental area, take WI-119 west and then merge onto I-94 towards Milwaukee. Follow this until you reach the slip road for 1-43 N, use Exit 72 A towards West Michigan Street before turning right into downtown Milwaukee. Finally make your way left onto Vel R Phillips Avenue and you’re there!

How to get from Milwaukee Mitchell International Airport to Chicago

A car rental from Milwaukee Mitchell International Airport makes the journey to Chicago uncomplicated – just follow I-94 and I-90 south! However, you’ll need to pay attention when taking this route, as there are tolls. Talk with an expert about obtaining an I-PASS or utilize cash lanes available (if applicable).

A Quick Guide To Milwaukee

Best Hotels In Milwaukee

Schuster Mansion Bed & Breakfast

3209 West Wells Street, Milwaukee, WI 53208

For a magical, enchanting experience just 10 minutes from downtown, look no further than Schuster Mansion in Concordia. Its distinctive red-brick facade dates back to 1891 and was crafted with German Renaissance Revival architecture. High tea is available every Thursday, Saturday and Sunday for your enjoyment – not only that but complimentary breakfast and parking are also included! What more can you ask for?

The Pfister Hotel

424 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202

The acclaimed Pfister Hotel, founded in 1893 and full of charm and sophistication from its grand tradition of gracious service, is the perfect place to stay when you want to be close to East Town’s vibrant attractions. Not only that, but it also features a luxurious spa which proudly housed the famed Pfister Turkish Baths over 100 years ago! Its airy rooms include laptop-size safes for your convenience.

Saint Kate, The Arts Hotel

139 East Kilbourn Avenue, Milwaukee, WI 53202

Immerse yourself in culture and luxury while on vacation by booking a stay at Saint Kate, a boutique hotel made by artists. This one-of-a kind accommodation is named after St Catherine – the defender of artistry and originator of the creative process. It’s not far from Milwaukee’s various riverside theaters where patrons can participate in exhibitions about topics such as identity. Let your visit to Saint Kate be an opportunity for inspirational learning during your travels!

Best Restaurants In Milwaukee

Kopp’s Frozen Custard

5373 N Port Washington Rd, Glendale, WI 53217

Since 1950, Milwaukee’s go-to spot for frozen custard has been Kopp’s. Founded by Elsa Kopp and legendary for their delectable iced desserts, this beloved restaurant provides much more than just custard; you can also enjoy a mouthwatering jumbo burger. Moreover, their specialty sundaes should not be overlooked!

Sobelman on St. Paul

1900 W St Paul Ave, Milwaukee, WI 53233

Come feast on the colossal burgers at Sobelman’s, topped with succulent habanero cheese, sweet yellow onions, and crunchy fried onions. As demonstrated by its appearances on Food Wars – an all-American TV show – even the drinks come adorned with bacon!

Braise

1101 S 2nd St, Milwaukee, WI 53204

For those health and eco-minded travelers, Braise is the perfect spot – a farm-to-table restaurant that includes an immersive cooking school. Enjoy apple salads, smoked eggplant, delicious seafood dishes and much more!

Best Attractions In Milwaukee

Mitchell Park Horticultural Conservatory

524 S Layton Blvd, Milwaukee, WI 53215

Milwaukee’s famous Domes, located at the Mitchell Park Horticultural Conservatory, are adored by many. The Desert Dome transports visitors to a mini Southwest oasis while the Tropical Dome houses exotic star fruit and flowers! Furthermore, five times a year one can walk through the beautiful Show Dome which offers brilliantly arranged landscape displays.

Milwaukee Art Museum

700 N Art Museum Dr, Milwaukee, WI 53202

Explore over 25,000 works of art housed in the Milwaukee Art Museum – one of the largest museums worldwide! Paintings, sculptures, video installations and furniture are all showcased here. Experience exhibitions celebrating Milwaukee’s German heritage as well as other explorations into European artwork.

Harley-Davidson Museum

400 W Canal St, Milwaukee, WI 53201

Motorcycle lovers, this one’s for you! The Harley-Davidson Museum is a glorious ode to America’s most iconic motorcycle brand. Take the plunge into their Experience Gallery and get behind the handlebars or explore the revving cylinders in the Engine Room.

FAQs About Renting A Car At in Milwaukee Mitchell International Airport

Q: What rental car companies are available at Milwaukee Mitchell International Airport?

A: There are several rental car companies at Milwaukee Mitchell International Airport, including Avis, Budget, Enterprise, Hertz, and National.

Q: What is the minimum age to rent a car at Milwaukee Mitchell International Airport?

A: The minimum age to rent a car at Milwaukee Mitchell International Airport is 21 years old. However, some rental car companies may require drivers to be at least 25 years old to rent certain types of vehicles.

Q: Do I need a credit card to rent a car at Milwaukee Mitchell International Airport?

A: Yes, a credit card is typically required to rent a car at Milwaukee Mitchell International Airport. Some rental car companies may accept debit cards, but it’s important to check with the company beforehand to avoid any surprises.

Q: Is insurance required when renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport?

A: Yes, insurance is required when renting a car at Milwaukee Mitchell International Airport. You can either purchase insurance through the rental car company or use your personal car insurance. It’s important to confirm with your insurance provider that your policy covers rental cars.

Ε: Μπορώ να επιστρέψω το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό μου εκτός των ωρών λειτουργίας;

A: Yes, many rental car companies at Milwaukee Mitchell International Airport offer after-hours drop-off. It’s important to check with the rental car company beforehand to confirm their specific policy and procedures for after-hours drop-off.

Ε: Τι θα συμβεί αν επιστρέψω αργά το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο;

A: Returning a rental car late can result in additional fees and charges. It’s important to communicate with the rental car company if you anticipate being late, as they may be able to offer options to avoid additional charges.

 

Ενοικίαση αυτοκινήτου στην Κατάνια

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο Catania-Fontanarossa

Όταν προσγειωθείτε σε αυτό το πανέμορφο νησί, η πρώτη σας σκέψη θα είναι αναμφίβολα να απολαύσετε τον ήλιο. Μπορείτε να κάνετε αυτό το όνειρο πραγματικότητα πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζετε με…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Πάγκο Πάγκο

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Pago Pago

Το Rentcars.buzz προσφέρει μια σειρά από επιλογές ενοικίασης που ταιριάζουν σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς και προτιμήσεις. Είτε ταξιδεύετε μόνοι σας είτε με παρέα, το Rentcars.buzz έχει ένα αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Η ενοικίαση…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Φοίνιξ

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Phoenix Sky Harbor

Ξεπεράστε τη ζέστη με ένα κομψό κάμπριο, πάρτε το έδαφος της ερήμου με ένα SUV ή σχεδιάστε το επόμενο οδικό σας ταξίδι σε όλη την πολιτεία με ένα από τα σπορ αυτοκίνητά μας – υπάρχει…