Ενοικίαση αυτοκινήτου στο διεθνές αεροδρόμιο Newark Liberty

Break away from the frantic energy of New York City and find solace in Newark, accessible just a brief 30-minute journey from Newark International Airport. There you will discover lush parks, famous landmarks and an amiable atmosphere that is sure to restore your inner peace. Rent car in Newark for convenience when navigating this historic city – be prepared to take full advantage of all it has to offer! 

Located on the New Jersey/New York border, Newark Liberty International Airport is your ideal launching point for a voyage of exploration throughout the East Coast. Philadelphia and New Haven are both within easy reach—less than two hours away!

500+ αξιόπιστοι πάροχοι:

Make your next trip a memorable one by Newark airport car rentals on site! Our incredible fleet of vehicles provides something for each journey, from family-friendly SUVs for extended holidays to sophisticated convertibles when you’re traveling alone. Book now and prepare yourself for the ride of your life!

Get your journey off to a great start by renting from Rentcars.buzz Newark airport car rental and securing the perfect vehicle for you today!

About Newark Liberty International Airport

Newark Liberty International Airport is one of the busiest airports in the United States, located in Newark, New Jersey. It serves as a major hub for United Airlines and a significant base of operations for FedEx Express. The airport is easily accessible by car rental near Newark airport, train, and bus, with connections to major highways and public transportation systems.

The airport offers a wide range of amenities and services to its passengers, including free Wi-Fi, numerous dining options, and duty-free shopping. There are also various lounges available for travelers to relax in before their flights. The airport’s three terminals are interconnected by a shuttle bus service and the AirTrain, which provides transportation to nearby parking areas, car hire Newark airport facilities, and the Newark Liberty International Airport Rail Station.

Newark Liberty International Airport is home to a wide range of airlines that fly to destinations around the world. In addition to United Airlines and FedEx Express, other major airlines that operate out of the airport include Delta Air Lines, American Airlines, and JetBlue Airways. The airport serves both domestic and international flights, with nonstop service to destinations in North America, South America, Europe, Asia, and Africa.

Overall, Newark Liberty International Airport is a modern and efficient transportation hub that offers a range of amenities and services to travelers. With its convenient location, extensive flight options, and easy access to public transportation, it is an ideal gateway for those traveling to and from the New York City metropolitan area.

Benefits of car renting in Newark Liberty International Airport

Vacationers journeying to the NYC area can benefit immensely from renting a vehicle at Newark Liberty International Airport. Not only does it offer ease and convenience, but you don’t have to stand in lengthy taxi queues or figure out public transportation. As soon as you arrive, simply pick up your Newark international airport car rental and hit the road – no more waiting!

Another advantage of renting a car is flexibility. With a rental car, travelers have the freedom to visit attractions that may not be easily accessible by public transportation. Renting a car also allows for the freedom to take detours and see sights that interest them. Travelers can set their own schedule and avoid the constraints of public transportation schedules.

Renting a car can also be a cost-effective option for travelers, particularly those traveling in groups. Splitting the cost of a rental car among several people can be more affordable than paying for individual taxi or ride-sharing fares. Additionally, rental cars Newark airport terminal often come with unlimited mileage, allowing travelers to explore the region without worrying about incurring extra fees.

Renting a car can provide greater comfort during travel. Travelers can choose a car that meets their specific needs and preferences, such as a larger vehicle for more legroom or a luxury car for added comfort. Renting a car also allows for control over the temperature and music in the car, creating a more comfortable and enjoyable ride.

Renting a car at Newark Liberty International Airport can provide travelers visiting the New York City area with many benefits, including convenience, flexibility, cost-effectiveness, and comfort.

Types of Car Can I Rent in Newark Liberty International Airport

Newark Liberty International Airport presents travelers with a multitude of car rental Newark airport budget options to suit their needs. From economy and compact cars, perfect for those looking for an inexpensive way to get around, all the way up to luxury models that provide extra comfort during longer journeys – there is something available for everyone!

Mid-size cars are larger and more spacious than compact cars, making them perfect for families or groups of travelers who require more room. Luxury cars are the most premium rental car option and offer the highest level of comfort and amenities. These cars are ideal for travelers who want to travel in style and luxury, whether it’s for business or pleasure.

In addition to these popular car types, Newark Liberty International Airport also provides specialty vehicles like SUVs, minivans, and convertibles. SUVs are popular among travelers who need more space and want to explore the scenic areas around the city. Minivans are ideal for larger groups or families who need more seating and storage space. Convertibles are perfect for those who want to enjoy the beautiful weather and scenery during their trip.

Overall, Newark Liberty International Airport provides a wide range of car rental options to suit the preferences and needs of every traveler. The airport’s rental car service offers everything from budget-friendly options to luxury cars and specialty vehicles. Travelers can choose the car type that suits their requirements and enjoy the freedom of exploring the city at their own pace.

How Much Does it Cost to Rent a Car in Newark Liberty International Airport

Planning to rent a car at Newark Liberty International Airport? The cost of your rental will depend on various considerations, such as the type of vehicle you choose. When it comes to affordability, economy cars typically provide the best bang for your buck; conversely, luxury vehicles can be quite costly.

Another factor that influences rental car costs is the rental period. Longer rental periods typically come with lower daily rates, while shorter rental periods tend to have higher daily rates. The time of year can also affect rental car costs, with peak seasons like summer and holidays usually having higher rates than off-peak periods.

In addition to these factors, rental car costs may also include additional fees such as taxes, insurance, and surcharges. It’s important to carefully read the rental agreement and understand all fees before agreeing to the rental terms.

On average, rental car costs at Newark Liberty International Airport range from around $30 to $200 per day, depending on the type of car, rental period, and other factors. It’s recommended to compare prices from multiple rental car companies to find the best deal and ensure a cost-effective rental experience.

Overall, the cost of renting a car at Newark Liberty International Airport varies depending on several factors, including the type of car, rental period, time of year, and additional fees. Travelers can find affordable rental car options by comparing prices from multiple rental car companies and carefully reading rental agreements to avoid unexpected fees.

What are cheap cars rental in Newark Liberty International Airport

At Newark Liberty International Airport, travelers can find a selection of cheap car rental Newark choices. Economy cars are generally the most affordable option available and are great for city exploration or short journeys due to their compact size and fuel efficiency. Plus, you won’t have any trouble finding parking in busy areas as these vehicles fit almost anywhere!

Compact cars are another budget-friendly option that provides more space and amenities than economy cars. They are slightly larger and more comfortable, making them ideal for longer trips or those who prefer a little more comfort. Compact cars are also fuel-efficient, which helps keep the rental costs low.

Mid-size cars are larger and more spacious than economy and compact cars, but they are still affordable. They offer more room and amenities, making them a great option for families or groups of travelers who need more space and comfort during their trip. Additionally, mid-size cars typically have better safety features than compact or cheap car rentals ewr airport.

Overall, Newark Liberty International Airport provides several options for cheap rental cars, including economy, compact, and mid-size cars. By comparing prices from multiple rental car companies and taking advantage of discounts and promotions, travelers can find the best deals on rental cars and enjoy a budget-friendly trip. It’s important to carefully read rental agreements and understand all fees before agreeing to the rental terms to avoid unexpected costs.

What are luxury cars rental in Newark Liberty International Airport

Rentcars.buzz grants travelers the opportunity to enjoy an unparalleled driving experience with its selection of luxury car rental Newark options. While they may cost a bit more than their counterparts, these cars grant you access to superior comfort and opulence that is ideal for business trips, special occasions – or just making a statement while on vacation!

Luxury cars available for rent at Newark Liberty International Airport include high-end models from popular brands like BMW, Mercedes-Benz, Audi, and more. These cars offer advanced features like leather interiors, premium sound systems, and top-of-the-line safety features. They are also equipped with the latest technology, including GPS navigation, Bluetooth connectivity, and other advanced features.

Travelers can choose from several types of luxury cars, including sedans, SUVs, sports cars, and convertibles. Sedans are the most popular luxury car rental option, providing ample room and comfort for passengers. SUVs are ideal for those who need more space and versatility during their trip, while sports cars and convertibles offer a thrilling driving experience and are perfect for those who want to enjoy the scenic views of the city.

Overall, Newark Liberty International Airport provides a variety of luxury car rental Newark airport options for travelers looking for a high-end driving experience. Luxury cars are the most expensive rental car option, but they offer unparalleled comfort, style, and amenities. With several options to choose from, travelers can find the perfect luxury car for their needs and enjoy a memorable trip.

What are exotic cars rental in Newark Liberty International Airport

For an unforgettable experience, you can now rent a high-end luxury vehicle from Newark Liberty International Airport and ride in style. Popular exotic car brands available include Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce and Bentley – all of which guarantee to take your transportation needs up several notches! Take yourself on an adventure by booking one of these vehicles for sightseeing or special events that require glitzy transport solutions.

Renting an exotic car at Newark Liberty International Airport is a simple process. Travelers can choose to book their rental in advance or upon arrival at the airport. Most rental car companies at Newark airport offer a wide range of exotic cars to choose from, and prices vary depending on the type of car, rental duration, and availability. Additionally, some companies offer chauffeur services, providing customers with a professional driver to transport them to their desired location.

Exotic car rental Newark services offer a unique and luxurious experience for those who appreciate high-end vehicles. Whether you’re looking for a flashy sports car or a sleek and elegant luxury sedan, these rental services provide a wide selection of options. They are perfect for special occasions such as weddings, proms, and anniversaries, or for those who simply want to experience the thrill of driving a high-performance vehicle.

In conclusion, exotic car rental services at Newark Liberty International Airport provide an exciting and luxurious transportation option for travelers. With a wide range of high-end vehicles to choose from, these rental services offer an unforgettable experience for those who appreciate the finer things in life. Whether you’re a local or a visitor to the area, renting an exotic car is a great way to make a statement and create unforgettable memories.

What I need to rent a car at Newark Liberty International Airport

Enjoying the greater New York City area and beyond is as easy as renting a car at Newark Liberty International Airport. To ensure a simple rental process, however, there are some items you’ll need to bring with you; most notably your valid driver’s license that has been in service for no less than one year. On top of that, rental companies will require you to be 21 or 25 years old (depending on the company). Of course if all these criteria are met , then what remains is just taking off into our nation’s beautiful northeast region!

In addition to a valid driver’s license, you will also need a credit card with enough available credit to cover the cost of the rental and any additional charges, such as taxes, fees, and insurance. Most rental companies will also require a deposit, which will be held on your credit card until the rental is returned. If you don’t have a credit card, some companies may accept a debit card, but they may require additional documentation to verify your identity and financial status.

When renting a car at Newark Liberty International Airport, it’s important to have proof of insurance coverage. Some rental companies offer their own insurance policies, but you can also use your own personal insurance coverage or purchase additional coverage from your credit card company. Be sure to bring your insurance card or a copy of your policy with you to the rental counter.

Finally, it’s a good idea to have a copy of your rental reservation confirmation. This will include details such as the rental duration, type of vehicle, and rental rate. Having this information readily available will help speed up the rental process and ensure that there are no misunderstandings or surprises when it comes time to return the car.

Driving laws in Newark, New Jersey

Newark, New Jersey, has several driving laws that drivers should be aware of to avoid any legal troubles. One of the most important laws to keep in mind is the speed limit. In residential areas, the speed limit is typically 25 mph, while on highways and major roads, the limit is usually around 55 mph. However, it’s important to note that these limits can vary based on specific roads, so it’s always a good idea to check the posted signs.

Another driving law to keep in mind is the requirement to wear seat belts. New Jersey state law requires all drivers and passengers to wear seat belts while driving, and failure to do so can result in fines and other legal consequences. Additionally, all children under the age of eight must be secured in an appropriate child restraint system while riding in a vehicle.

In Newark, it’s also illegal to use a handheld mobile device while driving. This includes using a cell phone to make calls, send texts, or browse the internet. Violating this law can result in fines and penalties, as well as points on your driver’s license. To avoid any legal issues, it’s best to use a hands-free device or wait until you’re parked to use your phone.

Lastly, it’s important to be aware of the state’s drunk driving laws. New Jersey has strict laws regarding driving under the influence of drugs or alcohol. The legal blood alcohol limit in New Jersey is .08%, and penalties for violating this law can include fines, jail time, and license suspension. If you plan on drinking, it’s always best to arrange for a designated driver or use a ride-sharing service to avoid any legal issues.

Driving In And Around Newark

Parking In Newark

  • Newark Liberty International Airport (07114) boasts an abundance of parking options, from daily and short-term lots situated just outside the main terminal.
  • Newark Center Garage (07102) is strategically situated in the heart of Downtown and just minutes away from the Prudential Center, boasting over 800 parking spots for your convenience.
  • The bustling stores and eateries on Broad Street are easily accessible from the numerous parking lots located in Halsey Street (07102).

Key Roads In Newark

  • Spanning through the northern region of Newark, Interstate 280 (I-280) is a major roadway, connecting residents to Essex and Morris County on the west side as well as offering access to the New Jersey Turnpike in the east.
  • Interstate 78 (I-78) commences its journey in the Big Apple and courses through southern Newark, conveniently located near the airport. After that, it continues on to Allentown in Pennsylvania.
  • Interstate 95 (I-95) is referred to as the New Jersey Turnpike, stretching from Newark in an eastward direction towards Philadelphia and then to Connecticut northeast.

How to get from Newark International Airport to Newark

To get from Newark International Airport to Downtown Newark, simply leave the Rentcars.buzz car rental lot and take Lindbergh Road south for 15 minutes. When you’re at Hotel Road, turn left and follow NJ-21 N until you reach Lafayette Street where you’ll make a left before getting right on Mulberry Street then going left onto Market Street which leads directly into Downtown!

How to get from Newark International Airport to Manhattan

Make haste and take I-95 North from Newark Liberty International Airport to Manhattan within the hour. After exiting the airport, follow I-78 East for 13 miles until you reach NYC’s central district – a destination that presents endless possibilities! Travel Uptown or Central Park perhaps? Or maybe spend time exploring Soho’s vibrant atmosphere?

A Quick Guide To Newark

Best Hotels In Newark

SpringHill Suites Newark Liberty International Airport

652 US Highway 1 and 9 South, NJ, 07114

For corporate or recreational travels heading to Newark, the SpringHill Suites hotel is a perfect choice. With spacious suites and an indoor pool, along with three fully equipped meeting rooms all in one place, it’s sure to make you feel right at home. Not only are there parking facilities available here but also easy access to the airport nearby! Let your adventure begin as soon as you arrive at this friendly and welcoming base for exploring Newark.

DoubleTree by Hilton Hotel Newark Airport

128 Frontage Road, NJ, 07114

Enjoy the contemporary sophistication and chic style of the DoubleTree hotel, featuring plush beds, balconies and 37-inch TVs for all your home comforts. Easily accessible from both I-78 and I-95, it’s a great spot to spend time in Newark or head over into New York City – perfect for visitors looking to explore two cities at once!

Hotel Indigo Newark Downtown

810 Broad Street, NJ, 07102

Immerse yourself in downtown Newark with ease, choosing the Indigo Hotel as your home away from home. Located just a few minutes’ drive from Prudential Centre and the airport, this chic hotel features a modern fitness suite and stylishly designed rooms. Not to mention, you’ll find some of the city’s best bars and eateries mere steps away!

Best Restaurants In Newark

The Walla

47 Halsey St, Newark, NJ, 07102

Come to this Harley Street marvel for an aromatic combination of comfort food with a unique Eastern flair. Savor the delicious medley of Indian spices and herbs across their menu, from the delectable samosa burger to savory vegan cauliflower wings drenched in a distinctive masala sauce.

Hobby’s Delicatessen

32 Branford Place, NJ, 07102

Hobby’s Deli is a classic eatery that will transport you to an authentic time in Newark. Located downtown, the deli has vintage wooden floors and a vibrant atmosphere with stacks of pastrami-filled sandwiches. Make sure to come hungry – this place promises not to disappoint!

Vonda’s Kitchen

183 West Kinney Street, NJ, 07103

If you’re looking to tantalize your taste buds with local cuisine, make sure you take a short journey west of the city center and discover this out-of-town eatery. Not only will you be able to savor delectable dishes like jumbo shrimp, BBQ beef short ribs and baked tilapia, but if breakfast is more your style – fear not! You can still indulge in hearty French toast or delicious pancakes each morning.

Best Attractions In Newark

Newark Museum of Art

49 Washington Street, NJ, 07102

A journey to the Newark Museum of Art is a wonderful family excursion, featuring more than 80 diverse galleries which host an array of fine art displays, extraordinary planetarium shows and lush sculpture gardens. In addition, this renowned museum houses collections from across the Americas, Asia and Africa – making it New Jersey’s largest!

Riverfront Park

709 Raymond Boulevard, NJ, 07105

Rediscover the beauty of Newark at Riverfront Park! After extensive years of development, this neglected area has been transformed into a stunning oasis by the river. Take a break and enjoy some time in nature while you run or cycle along its banks – it’s an ideal spot to relax, unwind and enjoy yourself.

New Jersey Performing Arts Center

1 Center Street, NJ, 07102

Art aficionados won’t want to miss out on an evening of enchantment at Newark’s premier performing arts center – a stunning venue graced with wonderful lighting and marvelous acoustics. Stay abreast to see what’s scheduled; from music concerts, theater shows, spoken word performances and other captivating spectacles! Make sure you join in for an unforgettable experience.

FAQs about Rental car in Newark Liberty International Airport

Q: How do I rent a car at Newark Liberty International Airport?

A: To rent a car at Newark Liberty International Airport, you can either book in advance with a Newark airport rental car center  or rent a car on-site at the airport. Simply head to the rental car center and follow the signs to the rental car company of your choice.

Q: What types of cars can I rent at Newark Liberty International Airport?

A: Newark Liberty International Airport offers a variety of rental car options, including economy cars, mid-size cars, luxury cars, SUVs, and minivans.

Q: Can I rent a car at Newark Liberty International Airport if I’m under 25?

A: Most rental car companies require drivers to be at least 25 years old to rent a car. However, some companies may allow drivers between the ages of 21 and 24 to rent a car, but they may be subject to additional fees.

Q: What documents do I need to rent a car at Newark Liberty International Airport?

A: You will typically need a valid driver’s license, a credit card in your name, and proof of insurance to rent a car at Newark Liberty International Airport. Some rental car companies may also require additional identification, such as a passport or government-issued ID.

Ε: Τι θα συμβεί αν επιστρέψω αργά το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο;

A: Returning your rental car late may result in additional charges, as most rental car companies charge fees for late returns. However, these fees can vary depending on the rental company and the length of the delay. If you anticipate returning your rental car late, it’s best to contact the rental company in advance to discuss your options.

 

ενοικίαση αυτοκινήτου στο Μπιλμπάο

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο

Η ενοικίαση αυτοκινήτου από το Rentcars.buzz στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο είναι εύκολη και χωρίς προβλήματα. Μπορείτε να κάνετε κράτηση online πριν το ταξίδι σας και το αυτοκίνητο θα σας περιμένει στο αεροδρόμιο…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στη Νέα Υόρκη

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης

Αγκαλιάστε τη συγκίνηση της ταχύτητας και του στυλ με τη γκάμα των σπορ κουπέ μας, ταξιδέψτε την οικογένειά σας σε μια περιπέτεια μεγάλων αποστάσεων σε ένα από τα ευρύχωρα SUV μας ή χαρίστε στον εαυτό σας ένα αποκλειστικό…

Ενοικίαση αυτοκινήτου στον Έκτορα

Ενοικίαση αυτοκινήτου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hector

Βυθιστείτε στους αιώνες του παρελθόντος της Βόρειας Αμερικής καθώς εξερευνάτε το Fargo. Θαυμάστε τα έργα τέχνης των ιθαγενών της Αμερικής που εκτίθενται στο Μουσείο Τέχνης The Plains ή επισκεφτείτε τον ζωολογικό κήπο Red River για να δείτε…